Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B060/16 „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

CHOCISZEWSKIE DZIECI RUSZAJĄ W WIELKI ŚWIAT

Szkoła Podstawowa w Chociszewie we wrześniu 2017 roku rozpoczęła działania w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Z małych szkół w wielki świat” przewiduje organizację zajęć rozwijających i wyrównawczych dla naszych uczniów oraz zajęcia dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej naszej szkoły poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, doskonalenie nauczycieli oraz stworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjnych. Wierzymy, że realizacja tych celów przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia w naszej placówce.

Uczniowie nasi korzystają z zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe, kompetencje z języka angielskiego, a także zajęć rozwijających kompetencje przyrodnicze i matematyczne oraz zajęcia z przedsiębiorczości . Dzięki temu mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań, poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie planowania dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Bogatą ofertę skierowaliśmy również do uczniów wymagających indywidualnego wsparcia ze względu na dysfunkcje oraz specjalne potrzeby. Są to zajęcia z logopedą, psychologiem, socjoterapeutką, zajęcia wyrównawcze z informatyki, języka polskiego, matematyki oraz rewalidacyjne.

Beta Kacperek