Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z    27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chociszewie z siedzibą w 95-045 Parzęczew, Chociszew 40, tel.: 42 718-60-94, spchociszew@wp.pl,, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;
 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Chociszewie jest Pani Emilia Skowrońska-Banasiak, tel.: 42 718-60-91, iod.spchociszew@parzeczew.pl; 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz innych ustaw;
 4. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będących w administrowaniu SP w Chociszewie będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia pracownika;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zawarcia umowy o pracę. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie umowy;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z    27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chociszewie informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa w Chociszewie z siedzibą w 95-045 Parzęczew, Chociszew 40, tel.: 42 718-60-94, spchociszew@wp.pl ;
 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Chociszewie jest Pani Emilia Skowrońska-Banasiak, tel.: 42 718-60-91, iod.spchociszew@parzeczew.pl;
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym . Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania wydawnictwie Nowa Era Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje. Jerozolimskie 146 D w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia diagnozy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z udostępniane r., poz. 1646);
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych;
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły i na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą bezterminowo;
 7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione powyżej przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, którzy posiadają prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno – pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna);

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OD 25 MAJA 2018 ROKU DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO

W związku z wypełnieniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z dnia 4 maja 2016r. L 119/1, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chociszewie z siedzibą w 95-045 Parzęczew, Chociszew 40, tel.: 42 718-60-94, spchociszew@wp.pl , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;
 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Chociszewie jest Pani Emilia Skowrońska-Banasiak, tel.: 42 718-60-91, iod.spchociszew@parzeczew.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wynikającemu z art. 5 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do celów marketingowych;
 11. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

UWAGI POZOSTAŁE

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.