REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE

 

Zasady ogólne

1. Regulamin ustala zasady i procedury wyboru Patrona w Szkole Podstawowej w Chociszewie.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Szkole” należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Chociszewie reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły, zwanego dalej „Dyrektorem Szkoły”.
3. Szkoła przez nadanie imienia:
     a) zyskuje indywidualną tożsamość odróżniającą ją od innych szkół;
     b) opiera swoje działania wychowawcze na uznanych wartościach potwierdzonych życiem i działalnością Patrona;
     c) tworzy rytuały i tradycje szkolne;
     d) wzbogaca swoją obrzędowość związaną z Patronem;
     e) pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem.
4. Patronem Szkoły może być osoba, grupa osób, wydarzenia historyczne, instytucja krajowa lub międzynarodowa.
5. Kandydat na Patrona powinien:
     a) stanowić autorytet dla współczesnej młodzieży;
     b) swymi dokonaniami, postawą wyróżniać się spośród mu współczesnych;
     c) nie wzbudzać kontrowersji historycznych, moralnych czy etycznych.

 

Zasady zgłaszania kandydatów na Patrona

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na Patrona Szkoły są:
     a) uczniowie szkoły i absolwenci;
     b) rodzice uczniów;
     c) pracownicy szkoły;
     d) mieszkańcy z terenu obwodu Szkoły Podstawowej w Chociszewie (Anastazew, Bibianów, Chociszew, Duraj, Florentynów, Florianki, Ignacew Podleśny, Julianki, Konstantki, Kowalewice, Mamień, Mariampol, Mikołajew, Nowa Jerozolima, Nowomłyny, Orła, Pustkowa Góra, Radzibórz, Sokola Góra, Tkaczewska Góra, Wytrzyszczki).
2. Zgłoszenia kandydatów na Patrona Szkoły mogą dokonać zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy osób: rodzice z dziećmi, klasy z wychowawcą, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski itd.
3. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik nr 2) w kopercie zatytułowanej „Kandydat na patrona” w sekretariacie szkoły do dnia 27 marca 2024 roku.
4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Patrona wraz z krótkim uzasadnieniem, podpis zgłaszającego i jego status uczeń/absolwent/rodzic/pracownik szkoły/mieszkaniec …. etc.
5. Po zakończeniu przyjmowania kandydatur, powołana przez Dyrektora Szkoły komisja otworzy koperty ze zgłoszonymi kandydaturami. Z otwarcia złożonych ofert zostanie sporządzony protokół. Lista przyjętych propozycji na kandydatów zostanie opublikowana na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

 

Zasady wyłonienia kandydatów na Patrona

1. W celu wyłonienia kandydatów na Patrona i przeprowadzenia jego wyboru Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Wyboru Patrona Szkoły (zwaną dalej Komisją) w składzie:
     – 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
     – 2 przedstawicieli Rady Rodziców,
     – 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
2. Komisja w swych pracach ma prawo korzystać z doświadczenia osób spoza komisji, których wiedza może być pomocna przy wyborze kandydata na Patrona.
3. Dyrektor Szkoły i Komisja przygotują alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatur, która zostanie opublikowana na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
4. Po ogłoszeniu listy kandydatów Komisja zarządza wybory.

 

Wybory Patrona

1. Wybory odbędą się w jednym dniu w terminie ustalonym przez Komisję.
2. Wybory są tajne, bezpośrednie, większościowe i równe.
3. Do bezpośredniego wyboru Patrona Szkoły upoważnieni są:
     a) uczniowie szkoły i absolwenci;
     b) rodzice uczniów;
     c) pracownicy szkoły;
     d) mieszkańcy z terenu obwodu Szkoły Podstawowej w Chociszewie (Anastazew, Bibianów, Chociszew, Duraj, Florentynów, Florianki, Ignacew Podleśny, Julianki, Konstantki, Kowalewice, Mamień, Mariampol, Mikołajew, Nowa Jerozolima, Nowomłyny, Orła, Pustkowa Góra, Radzibórz, Sokola Góra, Tkaczewska Góra, Wytrzyszczki).
4. Każdy z głosujących otrzyma opieczętowaną kartę wyborczą (załącznik nr 3), na której znajdować się będą wszystkie przyjęte kandydatury na Patrona.
5. Każdy głosujący ma prawo oddać jeden głos.
6. Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X” na kartce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.
7. Głos jest nieważny w razie:
     a) oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku „X” na karcie obok nazwisk więcej niż jednego kandydata,
     b) nieoddanie głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X”  w karcie obok nazwiska któregokolwiek kandydata,
     c) nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.
8. Patronem wybrana zostanie osoba/grupa/wydarzenie historyczne/instytucja, która uzyska największą liczbę głosów.
9. W przypadku równej liczby głosów wskazania Patrona dokona Komisja.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie propozycji kandydata